ospkaty_3Strażacy z OSP Kąty  zawsze szli z pomocą w potrzebie, nie tylko do pożarów, ale i do częstych powodzi, które nawiedzały nasze miejscowości. Jednak nie tylko walczyli z żywiołami. Pomagali przeprowadzać wiele imprez kulturalnych, uczestniczyli w wielu uroczystościach kościelnych, pomagali w przygotowaniu i przeprowadzaniu wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do Polski.

ospkaty_3Strażacy z OSP Kąty zawsze szli z pomocą w potrzebie, nie tylko do pożarów, ale i do częstych powodzi, które nawiedzały nasze miejscowości. Jednak nie tylko walczyli z żywiołami. Pomagali przeprowadzać wiele imprez kulturalnych, uczestniczyli w wielu uroczystościach kościelnych, pomagali w przygotowaniu i przeprowadzaniu wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do Polski.

50lecie1

Nasza Jednostka niejeden raz udowadniała że jest dobrze wyszkolona, silna i w pełni przygotowana do walki z zagrożeniami. Może pochwalić się wieloma osiągnięciami w Zawodach Sportowo Pożarniczych. Nasi Strażacy zazwyczaj zajmują I i II miejsca na Zawodach Gminnych. Tylko w okresie od 1982 do 1985 nasza Jednostka cztery razy zajęła I miejsce w Zawodach Gminnych, zajęła I miejsce w Zawodach Rejonowych w Ludźmierzu, II miejsce w Zawodach Rejonowych w Nowym Targu, a w Łososinie Dolnej stanęła na podium w Zawodach Wojewódzkich.

puchary

Historia

Wszystko zaczęło się w 1949 roku. Po kolejnym pożarze, tym razem zabudowań Karola Gabrysia, powstałego od wyładowań atmosferycznych zrodziła się myśl powołania do życia pododdziału OSP w Kątach. W roku 1949 z inicjatywy Jana Waksmundzkiego w domu Karola Gabrysia i w obecności Stanisława Kwiatka uzgodniono chęć powołania pododdziału OSP. Po tym spotkaniu zaproszono Zarząd OSP Krościenko n.D w osobach:, Juliana Cepucha i Stanisława Mikołajczyka oraz Józefa Noworolnika - przewodniczącego Rady Narodowej. Myśl powołania pododdziału w Kątach została zaakceptowana przez Zarząd OSP w Krościenku, który udzielił poźniej dużej pomocy w organizowaniu pododdziału.

Pierwszymi druhami byli Stanisław Kwiatek, Karol Gabryś, Józef Dyda, Maciej Koterba, Jan Waksmundzki oraz Karol Dyda. Pierwszym dowódcą pododdziału OSP Kąty został Stanisław Kwiatek.

Za remizę służyła stara szopa przewieziona z Krościenka i ustawiona na parceli Michała Knapczyka. Niedługo później nastąpiło przekazanie przez OSP Krościenko m.in. sikawki ręcznej, co umożliwiło strażakom z Kątów i Niwek m.in. organizowanie ćwiczeń i doskonalenie umiejętności do walki z żywiołami. W szeregi pododdziału przyjęto nowych członków m.in.: Franciszka Knutelskiego, Józefa Cepucha, Jana Koterbę oraz Jakuba Dyda. Pododdział OSP Kąty zaczął się powiększać, przybywało sprzętu przeciwpożarowego niezbędnego do ratowania mienia ludzkiego, Zachodziła potrzeba budowy remizy.

 

remiza

Jednymi z inicjatorów budowy remizy byli Maciej Koterba, drugi dowódca pododziału, Jan Waksmundzki oraz Karol Gabryś, który to wraz z w/w Maciejem Koterbą bezpłatnie przekazali parcelę na ten cel. Budowę rozpoczęto w 1965 roku od wykopów pod fundamenty. Strażacy i mieszkańcy spontanicznie przystąpili do robót budowlanych, jednak prace zaczęto bez niezbędnej dokumentacji, toteż trudno było uzyskać odpowiednie środki na tę inwestycję. Również lokalizacja remizy na działce rolnej wymagała akceptacji przez Wojewódzką Radę Narodową w Krakowie, na którą długo czekano. Tak więc, prace nad budową zostały na kilka lat przerwane. W międzyczasie w 1966 r. zarząd OSP Krościenko zakupił motopompę P-25 M-400 z przeznaczeniem do użytkowania w pododdziale OSP Kąty. Kolejnym dowódcą pododdziału w Kątach został Jan Waksmundzki. W 1969 r. po uzyskaniu pozwoleń na budowę remizy zlecono opracowanie dokumentacji technicznej mgr inż. Wincentemu Gackowi, który to również pełnił nadzór techniczny nad budową.

Powołano Społeczny Komitet Budowy Remizy w którego skład wchodzili: Jan Koterba, Jan Knutelski, Karol Gabryś i Józef Cepuch. Roboty budowlane były prowadzone pod nadzorem Jana Koterby i Stefana Kwiatka. Budową remizy żywo interesował się Zarząd OSP w Krościenku n.D pod kierownictwem Juliana Cepucha. Duży wkład w budowę wnieśli Stanisław Ciężkowski oraz Józef Zabrzeski zajmujący się sprawami finansowymi, zaopatrzeniem w materiały budowlane i innymi. Również społeczeństwo Kątów i Niwek aktywnie uczestniczyło w pracach przy nowo wznoszonym obiekcie, szczególnie Jan Koterba oraz jego rodzina m.in. jego syn Władysław Koterba naczelnik w latach 2001-2006.

Remiza OSP w Kątach została oddana do użytku 11 czerwca 1972 roku, jej koszt oszacowano na 450 tys zł z czego 210 tys. Zł sfinansowało OSP Krościenko, a 100 tys wyniosła wartość tzw „dniówek", które ofiarowało społeczeństwo Kątów i Niwek. Do nowo otwartej remizy w Kątach przekazano z OSP Krościenko m.in. motopompę Leopolia PO-1 M-800, komplet uzbrojenia osobistego strażaków oraz inny drobny sprzęt strażacki. W roku 1979 przekazano z OSP Krościenko wóz konny do przewozu sprzętu pożarniczego.

 

sztandar

23 marca 1986 na Walnym Zebraniu OSP Krościenko na wniosek dowódcy pododdziału Jana Waksmundzkiego podjęto uchwałę o powołaniu oddzielnej jednostki OSP Kąty oraz o nieodpłatnym przekazaniu całego sprzętu pożarniczego, znajdującego się na Kątach, a który dotychczas formalnie był własnością OSP Krościenko. Założycielskie zebranie samodzielnej jednostki OSP w Kątach odbyło się 20 kwietnia 1986 roku.

Na zebraniu obecni byli m.in:

- Sekretarz Zarz. Woj. Zw. OSP w Nowym Sączu - Kazimierz Czernek
- Prezes Zarz. Gm. Zw. OSP w Kr-ku - Kazimierz Cepuch
- Sekretarz Zarz. Gm. Zw. OSP w Kr-ku - Józef Ferko
- Nacz. OSP Krościenko n.D - Stanisław Mikołajczyk

Dokonano wyboru Zarządu nowo powołanej jednostki OSP w Kątach w składzie:

- Jan Waksmundzki - Prezes Zarządu
- Józef Ciesielka - naczelnik
- Władysław Koterba- zastępca naczelnika
- Stanisław Gabryś - sekretarz
- Jan Błażusiak - skarbnik

W dniu 14 grudnia 1986 r. odbywa się Walne Zebranie OSP Kąty liczącej 22 członków zwyczajnych oraz 10 członków MDP. Postanowiono na nim m.in rozbudować górną salę w Remizie, utwardzić plac przed Remizą, czynić staranie o dosprzętowanie jednostki jak i uzupełnienie umundurowania. W kolejnych latach, dobudowano nową salę na I piętrze, co wiązało się m.in. z koniecznością podniesienia dachu remizy. Wszystkie prace wykonali strażacy w czynie społecznym. Do rozbudowy walnie przyczynili się ówczesny sołtys Stanisław Gabryś, inicjator rozbudowy oraz Jan i Władysław Waksmundzki.

6 maja 1990 r. członkowie naszej Jednostki przemaszerowali do Krościenka gdzie w kolumnie strażaków z OSP Kąty, Krościenko i Tylka udano się do Kaplicy Dobrego Pasterza. Podczas uroczystej Mszy Św. sztandar jednostki OSP w Kątach został poświęcony przez proboszcza parafii księdza doktora Andrzeja Pękalę. Po nabożeństwie kolumna przemaszerowała ulicami Krościenka, a członkowie OSP Kąty na czele ze sztandarem odmaszerowali do swojej Remizy.

10 czerwca 1990 roku odbyła się uroczystość 40 - lecia istnienia OSP w Kątach połączona z wręczeniem Sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo.

Na dzień 12 V 1991 stan OSP Kąty wynosił: 28 członków czynnych, 1 honorowy; 12 członków MDP oraz 60 wspierających - razem 101 członków

W 1992 r. zarząd OSP Kąty usilnie zabiegał o przejęcie na swój stan wycofywanego z eksploatacji w OSP Grywałd samochodu marki „Żuk" GLM-8. Do osiągnięcia tego celu przysłużył się bardzo Stanisław Gabryś, który poświęcił własny czas i dużo wysiłku, aby do OSP Kąty trafił samochód pożarniczy. Starania Zarządu przyniosły skutek, bowiem 13 marca 1992 roku w Krościenku n.D miało miejsce przekazanie samochodu „Żuk" dla OSP Kąty.

Na Walnym Zebraniu 28 stycznia 1996 r. prezes Jan Waksmundzki złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Prezesem nowego Zarządu został Stanisław Gabryś a naczelnikiem Jan Błażusiak. Podjęto też uchwałę o nadaniu godności honorowego Prezesa - druhowi Janowi Waksmundzkiemu.

W latach 90 miały miejsce szereg prac przy rozbudowie, modernizacji i remoncie remizy m.in. tynkowanie, a następnie malowanie zewnętrznej elewacji, malowanie garażu i dachu remizy strażackiej, W 1992 r. w czasie zmiany nawierzchni drogi, na placu przed remizą położono asfalt.

22 maja 1999r. dh ks. Krzysztof Gabryś odprawił swoją prymicyjną Mszę Świętą. Na uroczystej Eucharystii obecni byli wszyscy członkowie OSP Kąty wraz ze swoim sztandarem. Po Mszy Świętej w remizie OSP w Kątach odbyły się uroczystości prymicyjne zorganizowane przez rodziców druha kapłana. Zresztą dodać tutaj należy że nasza remiza nie służyła jedynie do przechowywania sprzętu strażackiego, jest także małym centrum kultury, gdzie organizowane są liczne wesela i zabawy, a także zebrania mieszkańców i inne.

21 stycznia 2001 roku został wybrany nowy zarząd którego prezesem został Bronisław Knapczyk, a naczelnikiem Władysław Koterba. Czyniono dalsze starania o doposażenie Jednostki. Zakupiono radiostację oraz nowe mundury wyjściowe i koszarowe. Strażacy w czynie społecznym pomagali w montowaniu hydrantów, remoncie wodociągów i zastawki na rzece. Wyremontowano kuchnię i toalety, pomalowano ściany i wyłożono podłogi płytkami.

Zachodziła potrzeba wymiany wozu strażackiego, gdyż trzydziestoletni Żuk wymagał co raz to nowych napraw i mógł w każdej chwili zawieść niosących pomoc strażaków. Dlatego też 18 lipca 2003 roku za kwotę 20 tys. złotych (której dużą część sfinansował Urząd Gminy) trafił do nas bardzo dobrze utrzymany posiadający m.in autopompę Mercedes Benz LF 409.

 

ospkaty_8