wisla19 października br. Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji, wziął udział w konferencji poświęconej „Programowi Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej”. Podczas spotkania Komitet Sterujący zaakceptował założenia do programu, który ma być gotowy pod koniec 2013 roku. W ramach programu ochroną przeciwpowodziową zostanie objętych siedem województw leżących w dorzeczu środkowej Wisły.

wisla19 października br. Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji, wziął udział w konferencji poświęconej „Programowi Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej”. Podczas spotkania Komitet Sterujący zaakceptował założenia do programu, który ma być gotowy pod koniec 2013 roku. W ramach programu ochroną przeciwpowodziową zostanie objętych siedem województw leżących w dorzeczu środkowej Wisły.

Minister Jerzy Miller nawiązał do programu dla górnej Wisły, który został w sierpniu br. przyjęty przez Radę Ministrów. – Bezpieczeństwo zlewni środkowej Wisły zależy od prac w zlewni górnej Wisły – powiedział minister. Podkreślił, że kluczem do bezpieczeństwa w dorzeczu środkowej Wisły jest zapanowanie nad efektami zwiększonych opadów na terenach obejmujących zlewnię górnej Wisły.

Minister podkreślił konieczność współpracy przy realizacji programów oraz to, że muszą być one kontynuowane rok po roku, zarówno na etapie przygotowań, jak i na etapie realizacji. Jerzy Miller zwrócił uwagę, iż w naszej strefie klimatycznej zagrażają nam nie tylko powodzie wiosenno-letnie, ale również zimowe.

Komitet Sterujący „Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej” przystępuje aktualnie do planowania prac, które długofalowo poprawią bezpieczeństwo powodziowe w dorzeczu środkowej Wisły. Opierać się one będą na zaakceptowanych dziś założeniach programu. Zgodnie z nimi działania mają być prowadzone w sposób spójny i kompleksowy w obszarach: infrastruktury hydrotechnicznej, planowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego i edukacji społeczeństwa. Program ma być gotowy pod koniec 2013 roku, po czym zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów jako program rządowy.

Założenia do programu określają priorytety w poszczególnych obszarach:

    gospodarka wodna: przegląd infrastruktury hydrotechnicznej (wałów, urządzeń itd.), ocena jej przydatności, planowanie inwestycji, jasny podział odpowiedzialności;
    gospodarka przestrzenna: obowiązek uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczanie zabudowy na terenach zalewowych i zwiększanie jej bezpieczeństwa;
    zarządzanie kryzysowe i edukacja: usprawnienie systemu monitorowania zagrożeń i ostrzegania, przegląd i weryfikacja istniejących planów zarządzania kryzysowego, aby zwiększyć skuteczność zarządzania falą powodziową, doskonalenie gotowości do reagowania, szkolenia służb i samorządów, edukacja mieszkańców terenów zalewowych, rekomendacje ubezpieczeń;
    ochrona środowiska: zwiększenie naturalnej retencji poprzez powierzchnie leśne i mokradła, inwestycje w obszarach chronionych i Natura 2000 zgodnie z interesem społecznym - po zapewnieniu tzw. rekompensaty przyrodniczej; również - szczególna ochrona zabytków.

Konsultacje społeczne założeń programu przeprowadzono w sierpniu i wrześniu br. z udziałem m.in. samorządów, instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i organizacjami ekologicznymi. W spotkaniach w siedmiu województwach, leżących w dorzeczu Wisły środkowej, wzięło udział 130 osób. Zgłoszone opinie dotyczyły m.in. rekomendacji zmiany prawa w kwestii zagospodarowania przestrzennego, edukacji konkretnych grup społecznych, ustalenia odpowiedzialności za urządzenia melioracyjne, ochrony wałów oraz uporządkowania międzywala. Uwzględniono m.in. konieczność innego gospodarowania na zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz minimalizację regulacji rzek tam, gdzie jest to możliwe.

Minister Jerzy Miller zwrócił uwagę na rolę konsultacji społecznych założeń do programu. – Ekspertom nie jest trudno przygotować program, ale trzeba mieć zgodę społeczną na jego wejście w życie i realizację – powiedział minister.

Podpisanie założeń wieńczy pierwszy etap opracowania programu. Kolejnym będą prace projektowe. W 2012 roku jako strategiczny program rządowy, „Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej” przejdzie kompleksową ocenę oddziaływania na środowisko oraz kolejne konsultacje społeczne w siedmiu województwach. Następnie, w roku 2013, przejdzie ocenę zgodności ze Strategią Rozwoju Kraju (w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), ponieważ zakładane jest finansowanie go m.in. ze środków unijnych. Pozostałe źródła finansowania to m.in. budżet państwa i fundusze ochrony środowiska. Po akceptacji Rady Ministrów program realizowany będzie do 2030 roku.

„Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej” został zainicjowany przez ministrów: spraw wewnętrznych i administracji oraz środowiska, a także wojewodę mazowieckiego 13 kwietnia 2011 roku podczas konferencji w Płocku. Zakłada skoordynowane działania administracji rządowej i samorządowej. Jest przygotowywany i realizowany w sposób konsultacyjny – we współpracy z ekspertami, samorządami i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się ochroną środowiska. Udział w nim biorą wszystkie najważniejsze instytucje, odpowiadające za bezpieczeństwo powodziowe oraz wojewodowie i marszałkowie ze wszystkich województw, leżących w dorzeczu Wisły środkowej: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, a także warmińsko-mazurskiego i łódzkiego.

Minister Jerzy Miller podkreślił, że pracując nad programem dla środkowej Wisły specjaliści będą mieli do dyspozycji nowoczesne narzędzia, jakimi będą tworzone właśnie w ramach projektu ISOK („Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami”) mapy ryzyka powodziowego. Pozwolą one bardziej świadomie i trafnie wybierać kolejne obszary inwestowania w infrastrukturę przeciwpowodziową.

Podczas konferencji w Kazimierzu Dolnym (woj. lubelskie) Komitet Sterujący zaakceptował założenia do Programu. Komitet tworzą: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, siedmiu wojewodów (mazowiecki, lubelski, podlaski, łódzki, warmińsko-mazurski, kujawsko-pomorski oraz świętokrzyski), prezydent Warszawy oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przed konferencją minister Jerzy Miller zapoznał się ze stanem wałów wiślanych pomiędzy Puławami a Kazimierzem Dolnym.

Konferencja odbyła się dziś (19 października br.) w Kazimierzu Dolnym.

źródło: mswia.gov.pl