mswia13 kwietnia br. w Płocku odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa i zapobiegania powodziom, z udziałem Tomasza Siemoniaka sekretarz stanu w MSWiA. Podczas konferencji podsumowano działania podejmowane po powodzi w 2010 roku. Omówione zostały także m.in. kluczowe uwarunkowania bezpieczeństwa powodziowego w zlewni środkowej Wisły, w tym warunki pogodowe, hydrologiczne, środowiskowe, geologiczne i techniczne.

 

mswia

13 kwietnia br. w Płocku odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa i zapobiegania powodziom, z udziałem Tomasza Siemoniaka sekretarz stanu w MSWiA. Podczas konferencji podsumowano działania podejmowane po powodzi w 2010 roku. Omówione zostały także m.in. kluczowe uwarunkowania bezpieczeństwa powodziowego w zlewni środkowej Wisły, w tym warunki pogodowe, hydrologiczne, środowiskowe, geologiczne i techniczne.

Na dwa dni do Płocka przyjechali specjaliści zajmujący się tematyką bezpieczeństwa powodziowego, w tym m.in. samorządowcy z gmin i starostw nadwiślańskich.

Podczas konferencji Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w MSWiA mówił o szkodach po zeszłorocznej powodzi. „Ogólne straty to 12,5 mld złotych, czyli 1% PKB z 2009 roku” poinformował wiceminister Tomasz Siemoniak. Podkreślił także, że warto podejmować działania systemowe. Przykładem takich działań są „Program dla Odry” oraz „Program Ochrony przed Powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”.
W konferencji wzięli także udział m.in.: Carlos Lopes, asystent sekretarza generalnego ONZ i dyrektor generalny UNITAR, Andrzej Kraszewski minister środowiska oraz Marcin Kierwiński wiecemarszałek województwa mazowieckiego, a także szefowie: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, przedstawiciele instytucji naukowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Włocławskiej oraz reprezentanci organizacji pozarządowych (WWF Poland, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków).

Konferencja „Bezpieczeństwo powodziowe w dolinie Wisły od ujścia Narwii do Włocławka” potrwa do jutra. Konferencję zorganizował Jacek Kozłowski wojewoda mazowiecki i Andrzej Nowakowski prezydent Płocka.

„Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” będzie realizowany w latach 2011 – 2030, na terenie województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Całkowity koszt realizacji programu w latach 2011 – 2030 wyniesie około 13 mld zł. Przewiduje się, że środki na jego realizację pochodzić będą głównie z funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytów międzynarodowych.

Dzięki dofinansowaniu inwestycji zabezpieczających dorzecze górnej Wisły, w ciągu najbliższych 20 lat będzie można wyeliminować zagrożenie powodzią. Inwestycje mają być zrealizowane do 2030 roku. W ramach programu planowana jest m. in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych oraz ochrona mieszkańców dużych aglomeracji miejskich przed powodzią.

„Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” objęte jest prawie całe województwo małopolskie (96,9%) i podkarpackie (98,2%), 64,4% powierzchni woj. świętokrzyskiego, 36,5% woj. śląskiego i 11,2%. woj. lubelskiego W programie znalazła się także ochrona przed powodzią dużych aglomeracji miejskich (powyżej 100 tys. mieszkańców). W tej grupie są takie miasta, jak: Kraków, Katowice, Kielce, Bielsko-Biała, Rzeszów, Tychy, Tarnów i zespół miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice i Sosnowiec.

Program podzielono na trzy okresy: zadania realizowane do 2013 roku, w latach 2014-2020 oraz do roku 2030. Koszt inwestycji szacowany jest łącznie na ponad 13 mld zł, w tym w pierwszym okresie ponad 2 mld 482 mln zł, w drugim okresie ponad 6 mld 391 mln zł i w końcowym etapie ponad 4 mld 278 mln zł. W ramach programu wyodrębniono 3 rodzaje zadań: zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły (np. na odcinku Małej Wisły do ujścia Przemszy, od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki), zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców oraz obniżenie zagrożenia powodziowego w zlewniach (np. ochrona przed powodzią w zlewniach dopływów Wisły od Małej Wisły do Skawy, w zlewni Soły, Skawy, Uszwicy).

W ramach powyższych działań, planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie Krakowa ponad 1,5 mld zł, Rzeszowa 135 mln zł, Bielsko-Białej 44 mln zł, Kielc 37 mln zł, Katowic 26 mln zł oraz 62 mln zł łącznie dla Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca.

Na 39 inwestycji zawartych w programie 15 dotyczy Małopolski, 10 Podkarpacia, 11 Śląska, 5 Świętokrzyskiego i 3 Lubelszczyzny.

Inwestycje będą prowadzone na Wiśle oraz jej dopływach m.in.: Dunajcu, Nidzie, Nidzicy, Przemszy, Rabie, Sanie, Skawie, Sole, Wisłoce (szerzej w Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły).

„Program dla Odry-2006” jest nadzorowany przez pełnomocnika rządu ds. realizacji programu, czyli wojewodę dolnośląskiego. Program ma zostać zakończony w 2016 roku.

Program obejmuje swym zasięgiem obszar położony w granicach 8 województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz ponad 1/3 powierzchnię kraju.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynuje „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, który jest częścią „Programu dla Odry-2006”. Głównym celem działań jest budowa zbiornika w Raciborzu (woj. śląskie) i modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Program zwiększy m.in. bezpieczeństwo mieszkańców Nadodrza.

Szef MSWiA jest także członkiem komitetu sterującego, który nadzoruje realizację całego programu.

Do 2016 roku na realizację „Programu dla Odry-2006” zaplanowano łącznie 9 mld złotych.
źródło: mswia.gov.pl