mswia8 kwietnia br. w Bieruniu (woj. śląskie) odbyła się konferencja dotycząca „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, który zwiększa bezpieczeństwo powodziowe w tym rejonie. W konferencji wziął udział Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji. Jeszcze w maju br. program ma zostać przekazany do konsultacji międzyresortowych. Następnie dokument trafi pod obrady Rady Ministrów.

 

mswia

8 kwietnia br. w Bieruniu (woj. śląskie) odbyła się konferencja dotycząca „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, który zwiększa bezpieczeństwo powodziowe w tym rejonie. W konferencji wziął udział Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji. Jeszcze w maju br. program ma zostać przekazany do konsultacji międzyresortowych. Następnie dokument trafi pod obrady Rady Ministrów.

W konferencji wzięli także udział m.in. Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w MSWiA, wojewodowie: dolnośląski, lubelski, małopolski, podkarpacki, świętokrzyski oraz śląski, a także przedstawiciele urzędów, samorządów i środowisk naukowych zaangażowanych w przygotowanie i realizację programu. W spotkaniu uczestniczył również prof. Janusz Zaleski dyrektor Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Program wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został uzgodniony z odpowiednimi instytucjami, w tym z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Środowiska. Na przełomie 2010/2011 uzyskał także aprobatę w ramach odbywających się konsultacji społecznych. W maju br. program ma zostać przekazany do konsultacji międzyresortowych. Następnie dokument trafi pod obrady Rady Ministrów.

MSWiA przypomina, że „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” będzie realizowany w latach 2011 – 2030, na terenie województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Całkowity koszt realizacji programu w latach 2011 – 2030 wyniesie około 13 mld zł. Przewiduje się, że środki na jego realizację pochodzić będą głównie z funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytów międzynarodowych.

Dzięki dofinansowaniu inwestycji zabezpieczających dorzecze górnej Wisły, w ciągu najbliższych 20 lat będzie można wyeliminować zagrożenie powodzią. Inwestycje mają być zrealizowane do 2030 roku. W ramach programu planowana jest m. in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych oraz ochrona mieszkańców dużych aglomeracji miejskich przed powodzią.

„Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” objęte jest prawie całe województwo małopolskie (96,9%) i podkarpackie (98,2%), 64,4% powierzchni woj. świętokrzyskiego, 36,5% woj. śląskiego i 11,2%. woj. lubelskiego W programie znalazła się także ochrona przed powodzią dużych aglomeracji miejskich (powyżej 100 tys. mieszkańców). W tej grupie są takie miasta, jak: Kraków, Katowice, Kielce, Bielsko-Biała, Rzeszów, Tychy, Tarnów i zespół miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice i Sosnowiec.

Program podzielono na trzy okresy: zadania realizowane do 2013 roku, w latach 2014-2020 oraz do roku 2030. Koszt inwestycji szacowany jest łącznie na ponad 13 mld zł, w tym w pierwszym okresie ponad 2 mld 482 mln zł, w drugim okresie ponad 6 mld 391 mln zł i w końcowym etapie ponad 4 mld 278 mln zł. W ramach programu wyodrębniono 3 rodzaje zadań: zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły (np. na odcinku Małej Wisły do ujścia Przemszy, od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki), zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców oraz obniżenie zagrożenia powodziowego w zlewniach (np. ochrona przed powodzią w zlewniach dopływów Wisły od Małej Wisły do Skawy, w zlewni Soły, Skawy, Uszwicy).

W ramach powyższych działań, planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie Krakowa ponad 1,5 mld zł, Rzeszowa 135 mln zł, Bielsko-Białej 44 mln zł, Kielc 37 mln zł, Katowic 26 mln zł oraz 62 mln zł łącznie dla Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca.

Na 39 inwestycji zawartych w programie 15 dotyczy Małopolski, 10 Podkarpacia, 11 Śląska, 5 Świętokrzyskiego i 3 Lubelszczyzny.

Inwestycje będą prowadzone na Wiśle oraz jej dopływach m.in.: Dunajcu, Nidzie, Nidzicy, Przemszy, Rabie, Sanie, Skawie, Sole, Wisłoce (szerzej w Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły).

źródło: mswia.gov.pl