mswiaKomisja Europejska zatwierdziła polski wniosek o pomoc z Funduszu Solidarności UE na odbudowę m.in. dróg, mostów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, czy wałów zniszczonych przez powódź w maju i czerwcu br. Polska ma otrzymać 105,5 mln euro, czyli około 422 mln zł, na ten cel. Zanim jednak to się stanie, unijne wsparcie musi jeszcze uzyskać aprobatę Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów UE.

 

mswia

Komisja Europejska zatwierdziła polski wniosek o pomoc z Funduszu Solidarności UE na odbudowę m.in. dróg, mostów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, czy wałów zniszczonych przez powódź w maju i czerwcu br. Polska ma otrzymać 105,5 mln euro, czyli około 422 mln zł, na ten cel. Zanim jednak to się stanie, unijne wsparcie musi jeszcze uzyskać aprobatę Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów UE.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla Polski został złożony do Komisji Europejskiej 23 lipca br. Pomoc z Funduszu Solidarności ma formę jednorazowej dotacji, której wysokość ustalana jest indywidualnie przez Komisję Europejską na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie.

Z pieniędzy pochodzących z funduszu będzie można pokryć część wydatków publicznych, związanych z usuwaniem szkód powodziowych w obiektach użyteczności publicznej. Wsparcie ze środków unijnych pozwoli na sfinansowanie niezbędnych napraw w infrastrukturze energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także w telekomunikacji, transporcie drogowym, w służbie zdrowia i szkolnictwie.

Dotacja może być również przeznaczona na pokrycie kosztów działań służb ratowniczych na terenach powodziowych oraz prac związanych z ochroną obiektów dziedzictwa kulturowego.

Należy podkreślić, że ze środków funduszu nie są finansowane szkody w infrastrukturze komunalnej, które podlegają ubezpieczeniu. Nie jest również możliwe pokrycie strat prywatnych.

Przypominamy, że nie ma dnia, aby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przekazywało pieniędzy na usuwanie skutków tegorocznej powodzi. Do tej pory szef MSWiA Jerzy Miller przyznał już przeszło 2 mld 250 mln zł na ten cel, w tym m.in. ponad 576 mln zł dla powodzian na remonty lub odbudowę zniszczonych domów, 737,5 mln zł dla samorządów na odbudowę lub remonty infrastruktury komunalnej i prawie 364 mln zł na naprawę wałów i innych urządzeń melioracji wodnej.

W wyniku powodzi, które przeszły przez Polskę w maju i czerwcu br. ucierpiało 14 z 16 województw, m.in. lubelskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie.

Poszkodowanych zostało 69 tys. 961 rodzin, a 14 tys. 565 ewakuowano. Straty poniosło 811 gmin oraz około 1,4 tys. przedsiębiorstw. Żywioł zniszczył 18 tys. 194 budynki mieszkalne oraz ponad 800 szkół i 160 przedszkoli.

Powódź uszkodziła ponad 10 tys. km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 1 tys. 625 mostów, 166 oczyszczalni ścieków, przeszło 210 km sieci wodociągowej, 50 km sieci energetycznej i 196 km sieci telekomunikacyjnej.

Żywioł dotknął 105 tys. 152 gospodarstwa rolne. Woda zalała 682 tys. 894 ha ziemi (m.in. gruntów rolnych, pastwisk, łąk). Uszkodzonych zostało również 8 tys. 927 km wałów przeciwpowodziowych, koryt rzek i cieków wodnych.

źródło: mswia.gov.pl