psp-logoKomendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie poszukuje kandydatów na stanowisko: STAŻYSTY w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie – docelowo starszy ratownik kierowca.

Liczba i wymiar etatu: 2 etaty w pełnym wymiarze

Miejsce wykonywania pracy: KP PSP Lipno

psp-logoKomendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie poszukuje kandydatów na stanowisko: STAŻYSTY w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie – docelowo starszy ratownik kierowca.

Liczba i wymiar etatu: 2 etaty w pełnym wymiarze.

Miejsce wykonywania pracy: KP PSP Lipno

Wymagania konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
• nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• posiadanie prawa jazdy kategorii C,
• posiadanie kategorii zdrowia A,
• posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddani zostaną testowi sprawności fizycznej przeprowadzonemu według rozporządzenia MSWIA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 261, poz. 2191) oraz wejdą na drabinę mechaniczną nachyloną pod kątem 75° i wysuniętą do wysokości 15 m.

Wymagania pożądane:
• posiadanie uprawnień ratownika medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zmianami),
• posiadanie innych uprawnień przydatnych w PSP np. obsługa dźwigu samochodowego, obsługa pilarek do drewna,
• udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat,
• udokumentowany udziału w zawodach pożarniczych OSP,
• udokumentowane szkolenia dla członków OSP,
• zamieszkanie na terenie powiatu lipnowskiego,
• dyspozycyjność.

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – druk oświadczenia do pobrania na stronie http://kppsplipno.binp.info/kppsplipno/

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej podejmuje Komendant Powiatowy PSP w Lipnie po przeprowadzeniu końcowej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy pozytywnie ukończą test sprawności fizycznej i zaliczą próbę wejścia na drabinę.

Warunki przyjęcia do służby do pobrania na stronie – http://kppsplipno.binp.info/kppsplipno/

Informacje o naborze można uzyskać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie osobiście lub pod nr. tel. (054) 288 65 68 oraz na stronie internetowej komendy http://kppsplipno.binp.info/kppsplipno/

Oferty odrzucone i nie odebrane przez kandydatów do służby zostaną komisyjnie zniszczone 14 dni po zakończeniu procedury naboru.

źródło: www.kujawy.psp.gov.pl